Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu

Said Mujić

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515383

Said Mujić

Šef Službe za civilnu zaštitu

Kratka biografija

Šef Službe za civilnu zaštitu je Mujić Said, profesor odbrane i zaštite. Rođen 17.09.1960. godine u Glogovcu općina Cazin. Gimnaziju je završio u Cazinu i diplomirao na fakultetu političkih nauka u Zagrebu 1985. godine, smjer opštenarodna odbrana.Oženjen, otac dvoje djece.

Djelokrug rada Službe za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu vrši upravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne i operativno-tehničke poslove zaštite i spašavanja u nadležnosti Grada Cazin vrši Služba za civilnu zaštitu koja obavlja sljedeće poslove:
   
 • Izvršava zakone i druge propise i opšte akte iz oblasti za koju je osnovana;
 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Grada Cazin;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i    prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti  za područje Grada;
 • Priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu i prati njegovu primjenu;
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada i prati njegovu primjenu;
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje, predlaže i preduzima mjere za unaprijeđenje organiziranja i osposobljavanja struktura civilne zaštite;
 • Organizira, izvodi i prati  realizaciju obuke građana na provođenju  lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite  i spašavanja,
 • Predlaže i realizuje program samostalnih vježbi i izrađuje elaborate za izvođenje vježbi civilne zaštite u Gradu;
 • Ustrojava i vodi evidenciju obveznika i pripadnika civilne zaštite;
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje  materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 • Vrši operativno-stručne poslove za potrebe gradskog štaba civilne zaštite kada vrši svoju funkciju, operativnog centra civilne zaštite i poslove gradskog koordinatora za deminiranje;
 • Prati organizaciju i provođenje zaštite od požara i vatrogastva na području Grada u skladu sa zakonom , propisom kantona i Grada Cazin;
 • Obavlja poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice Grada i predlaže i preduzima mjere na obezbjeđenju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite;
 • Definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja  od prirodnih i drugih nesreća Grada;
 • Obezbjeđuje izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Grada i prati njihovu realizaciju u saradnji sa gradskim službama za upravu;
 • Planira i obezjeđuje provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice, zaposlenih gradskog organa uprave i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva, u skladu sa važećim propisima;
 • Vrši pružanje usluga pravnim i fizičkim licima iz oblasti zaštite od požara (servisiranje PP aparata i druge opreme, mjerenje protoka hidrantske mreže, kao i usluge obučavanja radnika i građana iz oblasti zaštite od požara); 
 • Pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo u kojem je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • Ostvaruje saradnju sa gradskim službama i drugim službama, u cilju međusobne koordinacije, saradnje i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja;
 • Ostvaruje saradnju sa pravnim licima u smislu pružanja stručne pomoći na implementaciji propisa koji regulišu oblast zaštite od požara;
 • Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 • Obavlja stručne i druge poslove za protuminske akcije iz nadležnosti Grada;
 • Obavlja stručne  i organizacijske poslove osmatranja i uzbunjivanja u skladu sa zakonima i propisima;
 • Vodi propisne evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom  i drugim propisima  i općim aktima;
 • Obezbjeđuje izvršavanje Zakona o zaštiti od požara, te drugih propisa i akata iz oblasti zaštite od požara;
 • Provodi operativno-tehničke mjere zaštite od požara, prirodnih i drugih tehničkih nesreća;
 • Vrši kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara u skladu sa zakonskim ovlaštenjima;
 • Priprema informacije, izvještaje  i statističke podatke iz djelokruga rada Službe;
 • Obavlja poslove interne i protivpožarne zaštite i poslove zaštite na radu;
 • Priprema zahtjeva  za budžet i odgovornost za vlastite prihode.