Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Nadležnosti gradskog vijeća

Nadležnosti gradskog vijeća

član 24. Statuta Grada Cazin

 

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

1. donosi Statut grada dvotrećinskom većinom glasova;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga grada;

3. donosi budžet grada, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;

4. utvrđuje gradsku politiku u okviru nadležnosti grada i prati njeno ostvarivanje;

5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;

6. donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima grada u skladu sa zakonom;

7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom grada;

8. donosi odluke o zaduživanju grada, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;

9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;

10. donosi plan korištenja javnih površina;

11. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;

12. donosi odluke o udruživanju grada u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;

13. donosi odluke o proglašenju praznika grada;

14. donosi odluke o priznanjima i nagradama grada;

15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;

16. bira i razrješava predsjedavajućeg gradskog vijeća;

17. osniva radna tijela gradskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;

18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;

19. osniva službe za upravu i druge službe jedinica lokalne samouprave;

20. osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;

21. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;

22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;

23. razmatra godišnji izvještaj o provođenju politike grada i aktivnostima gradonačelnika;

24. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva gradonačelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva gradonačelnika;

25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima grada;

26. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;

27. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;

28. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;

29. donosi poslovnik o svome radu;

30. donosi plan odbrane grada i svoj plan odbrane;

31. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:

- gradonačelnika,

- državne službenike i namještenike u gradskom organu državne službe,

- gradskog pravobranioca i zamjenika gradskog pravobranioca i

- državne službenike i namještenike u gradskom pravobranilaštvu;

32. te obavljanja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.