Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Služba za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Sabina Beganović

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515366

Sabina Beganović

Šefica Službe za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Kratka biografija

Gimnaziju u Cazinu. Diplomirala 2004. godine na Pravnom fakultetu Univeriziteta u Sarajevu. U organu uprave Grada Cazin zaposlena od 2017. godine, raspoređena na radno mjesto Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove a od 2020. godine na poziciji Šefa Službe za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove. Prije organa uprave Grada Cazin bila zaposlena na pravnim poslovima u JU „Komunalno stambeni fond“ Cazin, JKP „Vodovod“ d.o.o. Cazin, te obavljala dužnost vijećnice u Općinskom vijeću Cazin, zastupnice u Skupštini USK-a, te Ministrice pravosuđa i uprave USK-a. Udata, majka dvoje djece.

Djelokrug rada Službe za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

U Službi za urbanizam i zaštitu okoliša i inspekcijske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno- pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono- dokumentacioni, upravno-nadzorni, administrativni i administrativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:
 • Izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti, oblasti infrastrukture, obnova objekata i zaštite okoliša;
 • Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku po pitanjima iz nadležnosti službe (donošenje urbanističke saglasnosti, lokacijske informacije, odobrenja za građenje, kontrola tehničke dokumentacije, tehnički prijem, upotrebna dozvola, vodnih naknada, komunalnih taksa koji su odlukom o komunalnim taksama dati u nadležnost službi);
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i    prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Vrši obračun naknada i donosi rješenja o visini naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-rente, te naknada za uspostavu katastra nekretnina;
 • Izdavanje uvjerenja iz nadležnosti službe (uvjerenje o etažiranju, uvjerenje o olakšicama po osnovu zakona o dopunskim pravima branilaca, uvjerenja iz oblasti građenja), izdavanje izvoda iz planske dokumentacije;
 • Sprovođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti službe;
 • Vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti iz koje je nadležna;
 • Analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
 • Izradu propisa i izradu podataka koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi iz nadležnosti službe;
 • Vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno – planske dokumentacije (prostorni pl.,urbanistički pl.,regulacioni pl.,zoning pl., urbanistički projekti i planovi parcelacije);
 • Praćenje izvršavanja stručnih poslova i nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke potrošnje;
 • Vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti infrastrukture, koji su zakonom dati u nadležnost Grada;
 • Pripremanje i izrada, učestvovanje u pripremi, izradi i praćenju realizacije programa i planova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, komunalne infrastrukture i saobraćaja;
 • Uspostavljanje i održavanje prostornog informacionog sistema (prikupljanje, obrada i korištenje podataka iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša), te uspostava gis baze podataka;
 • Vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih i drugih subjekata, kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe, te vršenje i drugih upravnih i drugih poslova za koje je nadležna, utvrđenih zakonom, i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost;
 • Praćenje stanja u oblasti ekologije i prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi sa ekologijom;
 • Praćenje stanja i rješavanje u oblastima voda i zaštite okoliša;
 • Ostvarivanje saradnje sa pravnim licima iz oblasti voda i zaštite okoliša;
 • Saradnja sa udruženjima građana i eko društvima i školskim eko sekcijama;
 • Obavljaju poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima komunalnih djelatnosti, obnove i gradnje objekata i infrastrukture, voda, te nadzire rad javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Cazin;
 • Obavlja inspekcijski nadzor kojim se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina;
 • Provodi nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće;
 • Redovno izvještava Gradonačelnika i Gradsko vijeće o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna;
 • Obavljaju upravno-nadzorni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi inspekcijskog nadzora u urbanističkoj, građevinskoj, komunalnoj i vodnoj oblasti u skladu sa Zakonima i podzakonskim aktima;
 • Vrši nadzor građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje Gradonačelnik odnosno drugo ovlašteno lice;
 • Vrši kontrolu pružanja komunalnih usluga;
 • Vrši kontrola održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne saobraćajnice i zelene površine, objekti za snabdijevanje vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za odlaganje otpada, objekti za proizvodnju i distribuiranje toplote;
 • Obavlja kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (autobusne stanice i stajališta, javna kupatila, česme, bunari, septičke jame, dječija igrališta, tržnice, stočne i druge pijace);
 • Poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalne i urbanističko-građevinske inspekcije;
 • Poduzima preventivne, upravne i kaznene mjere iz oblasti inspekcije;
 • Vrši podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga;
 • Koordinira, priprema i izrađuje strategije razvoja pojedinih oblasti, pojedinačne planove i projekte razvoja Grada;
 • Priprema programe i projekte za apliciranje za sredstva kod viših organa uprave, te međunarodnih fondova,
 • Ostvaruje saradnju sa gradskim službama uprave i drugim službama, u cilju međusobne koordinacije, saradnje i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju što boljih rezultata,
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.