Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Gradski pravobranilac

Gradski pravobranilac

Lipović Jasmina

Gradski pravobranilac

Kratka biografija

Osnovnu i srednju skolu zavrsila je u Cazinu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihacu 2007. godine, cime je stekla zvanje diplomiranog pravnika. Od januara 2008. godine do oktobra 2017. godine radila u notarskoj kancelariji notara Sacira Alagica iz Cazina kao dipl. pravnik, a potom kao notarski pomonik i zamjenik notara. Nakon toga, radila kao advokat u vlastitom advokatskom uredu, a od maja 2019. godine do septembra 2023. godine, bila je zaposlena kao Struni savjetnik za imovinsko - pravne poslove pri Sluzbi za imovinsko - pravne, geodetske i katastarske poslove grada Cazin. Na poziciju gradskog pravobranioca grada Cazin imenovana je u septembru 2023. godine. Struno usavrsavanje je obavljala kroz polaganje pravosudnog ispita, advokatskog ispita i notarskog ispita.

Djelokrug rada Pravobranilaštva

Pravobranilaštvo je poseban organ federalne jedinice, odnosno osnovne jedinice lokalne samouprave, koji preduzima zakonom određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine. Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši samostalno u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.

općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njenih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta općine i u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava. Ono, također, vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica, koje, po zakonu, osniva općina, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć državnim organima, fondovima, preduzećima i drugim pravnim licima u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja.

Navedeni organi i pravna lica dužni su pribaviti pravno mišljenje općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o:

- kupoprodaji

- zamjeni

- zakupu

- prijenosu na privremeno ili trajno koriš?enje stvari, uz naknadu ili bez naknade

- koncesiji

- građenju i udruživanju sredstava za građenje

- statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća (društava)

- kao i kod drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Funkciju općinskog pravobranilaštva vrši općinski pravobranilac kojeg imenuje i smjenjuje općinski načelnik uz potvrdu općinskog vijeća.

Pravobranilac se imenuje na četiri godine i može biti ponov imenovan.Sredstva za rad pravobranilaštva se osiguravaju u budžetu općine.