Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Sekretar gradskog organa uprave

Admir Pjanić

mail: [email protected]

telefon: 00387 37 515344

Admir Pjanić

Sekretar gradskog organa uprave

Kratka biografija

Djelokrug rada Sekretara gradskog organa uprave

Sekretar gradskog organa uprave obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad uprave, koordinira radom svih osnovnih organizacionih jedinica, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe, prati i realizira program rada organa uprave, osigurava izvršenje poslova po nalogu rukovodioca organa državne službe, upoznaje rukovodioca organa o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način on pomaže rukovodiocu organa državne službe u rukovođenju organom i neposredno vrši poslove koji su mu definisani ovim pravilnikom. 

            Poslove iz prethodnog stava, sekretar gradskog organa uprave ostvaruje u dogovoru sa pomoćnikom odnosno šefovima službi Gradonačelnika koji rukovode sa organizacionim jedinicama, a pomoćnik odnosno šefovi službi su dužni  postupati po uputama sekretara i utvrđenom dogovoru.