Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za privredu i razvoj

Služba za privredu i razvoj

Suad Rošić

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515346

Suad Rošić

Pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj

Kratka biografija

Djelokrug rada Službe za privredu i razvoj

1) U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i informaciono-dokumentacioni poslove, koji se odnose na:
 • davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • prikupljanje i obrada drugih statističih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, težeći nivou višeg stepena razvoja gdje Grad treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju partnerskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave;
 • praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti;
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava , odobrenih za poslove iz nadležnosti službe;
 • izradu pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizički lica u skladu sa zakonom;
 • rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe;
 • izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana;
 • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe;
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada službe;
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada;
 • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ;
 • provođenje utvrđenje politike o pitanjima iz nadležnosti službe, te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Grada u oblasti privrede i razvoja;
 • praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Cazin i ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada službe;
 • Koordiniranje, priprema i izrada prijedloga gradske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja grada, koja aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima;
 • Statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe, po Programu statističkih istraživanja od interesa za društvenu zajednicu ;
 • Identifikacija i predlaganje prioritetnih gradskih programa za njihovu realizaciju u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana i gradskim službama za upravu;
 • Koordiniranje aktivnosti na izradi i reviziji integrisane Strategije razvoja sa gradskim razvojnim timom, i drugim tijelima u svim fazama strateškog planiranja u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Iniciranje i koordinacija izrade i provođenje Plana implementacije i odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju projekata, programa i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja;
 • Iniciranje, koordinacija i podrška u pripremi godišnjih planova rada službi i razrade projekata iz godišnjeg Plana implementacije, gdje su nosioci projekata pojedine službe;
 • Praćenje odgovarajućih eksternih izvora finansiranja, uključujući objavljene javne pozive i učešće u pripremi projektnih aplikacija za eksterne izvore finansiranja (ministarstva, fondovi, ambasade, razvojne agencije, EU, međunarodne organizacije i drugi donatori);
 • Analiza i praćenje izvršenja sektorskih planova i Strategije u cjelini;
 • Pokretanje i koordiniranje procesa evaluacije ostvarivanja Strategije razvoja na bazi definisanih indikatora;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanje s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
 
2) U okviru Službe za privredu i razvoj osnivaju se dvije (2) unutrašnje organizacione jedinice i to:
 1. a) Odsjek za privredu
 2. b) Odsjek za razvoj
 1. a) U Odsjeku za privredu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:
 • davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • prikupljanje i obrada drugih statističih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, težeći nivou višeg stepena razvoja gdje Grad treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju partnerskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave;
 • praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti;
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava , odobrenih za poslove iz nadležnosti službe;
 • izradu pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizički lica u skladu sa zakonom;
 • rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe;
 • izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana;
 • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe;
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada službe;
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada;
 • pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ;
 • provođenje utvrđenje politike o pitanjima iz nadležnosti službe, te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Grada u oblasti privrede i razvoja;
 • praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Cazin i ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada službe;
 • Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.
  
 1. b) U Odsjeku za razvoj obavljaju se sljedeći poslovi i zadaci:
 • Koordiniranje, priprema i izrada prijedloga gradske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja grada, koja aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima;
 • Statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe, po Programu statističkih istraživanja od interesa za društvenu zajednicu ;
 • Identifikacija i predlaganje prioritetnih gradskih programa za njihovu realizaciju u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana i gradskim službama za upravu;
 • Koordiniranje aktivnosti na izradi i reviziji integrisane Strategije razvoja sa gradskim razvojnim timom, i drugim tijelima u svim fazama strateškog planiranja u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • Iniciranje i koordinacija izrade i provođenje Plana implementacije i odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju projekata, programa i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja;
 • Iniciranje, koordinacija i podrška u pripremi godišnjih planova rada službi i razrade projekata iz godišnjeg Plana implementacije, gdje su nosioci projekata pojedine službe;
 • Praćenje odgovarajućih eksternih izvora finansiranja, uključujući objavljene javne pozive i učešće u pripremi projektnih aplikacija za eksterne izvore finansiranja (ministarstva, fondovi, ambasade, razvojne agencije, EU, međunarodne organizacije i drugi donatori);
 • Analiza i praćenje izvršenja sektorskih planova i Strategije u cjelini;
 • Pokretanje i koordiniranje procesa evaluacije ostvarivanja Strategije razvoja na bazi definisanih indikatora;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanje s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.