Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Hasan Salkić

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515316

 

Hasan Salkić

Šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

Kratka biografija

Hasan Salkić, profesor rođen 19.05.1960. godine u Cazinu, osnovnu i srednju školu zavšio u Cazinu. 01.04. 1986. godine diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na studiju općenarodne obrane i stekao stručni naziv profesor obrane i zaštite. od 04.06.1986. godine zaposlen u organu uprave općine/grada

Djelokrug rada Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

 
U Službi za opću upravu i društvene  djelatnosti , obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni, administrativno-tehnički i pomoćni poslovi a naročito:
 
 • Sprovode propisi o kancelarijskom poslovanju u organu Grada Cazin kroz vršenje poslova prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostave;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i    prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Obavljaju  poslovi koji se odnose na vođenje matičnih knjiga, matičnog registra, izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige i druge poslove vezane uz matične knjige u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama;
 • Vrši provjeru identiteta u lancu provjere (upisa u MKR i MKD) i obradu ličnih podataka za potrebe izrade biometrijskih dokumenta (IDDEEA);
 • Pruža pravna pomoć građanima i mjesnim zajednicama i davanje stručnih pravnih objašnjenja i sastavljanje podnesaka iz djelokruga rada gradskog organa uprave.
 • Obezbjeđuje sloboda pristupu informacijama u posjedu organa uprave  po Zakonu o slobodi pristupa informacijama; 
 • Vrši izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe;
 • Vodi prvostepeni upravni postupak u postupku izdavanja uvjerenja iz službene evidencije;
 • Vrši praćenje stanja i  prikupljanje podataka u oblasti zdravstva , obrazovanja, nauke, kulture i fizičke kulture i vođenje registara  mjesnih zajednica;
 • Sarađuje sa omladinskim organizacijama, sportskim savezom, udruženjima građana i nevladinim organizacijama u cilju pružanja pomoći i unapređenja rada i zadovoljavanja potreba;
 • Donose rješenja o naknadnom upisu činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih;
 • Donose rješenja o ispravci podataka u matičnim knjigama nakon zaključenja osnovnog upisa u matičnim knjigama;
 • Donose rješenja o upisu činjenica rođenja ili smrti u matičnu knjigu rođenih, odnosno umrlih   poslije isteka zakonskog roka;
 • Donose rješenja po službenoj dužnosti o poništenju višestrukih upisa u matične knjige;
 • Izuzetno, donosi rješenje o upisu činjenice rođenja ako se izvod iz matične knjige koju vodi inozemni organ ne može pribaviti na način propisan u članu 55. stav 1. Zakona o matičnim knjigama;
 • Utvrđuju pravila postupka u cilju provođenja Zakona o zaštiti ličnih podataka;
 • Osigurava zaštitu ličnih podataka u pogledu obrade ličnih podataka kojima raspolaže kao kontrolor;
 • Uspostavlja evidencije o ličnim podacima koji su dati na korištenje trećoj strani;
 • Organizira i prati rad Centra za pružanje usluga građanima i predlaže mjere za unapređenje istih;
 • Formira Centar za birački spisak Grada Cazin u skladu sa Pravilnikom o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska i obezbjeđuje se izvršenje svih poslova koji su dati u nadležnost Centra;
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.