Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za internu reviziju

Služba za internu reviziju

Amir Muminović

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515342

Amir Muminović

Šef Službe za internu reviziju

Kratka biografija

Rođen 08. 02. 1981. godine u Cazinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Cazinu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2005. godine. Pripravnički staž završio u Općini Cazin 2006. godine. Od 2007. godine zaposlen u organu uprave kao Stručni saradnik za budžet. Od 2011. godine certificirani interni revizor. Od 2021. godine preuzeo dužnost rukovodioca Službe za internu reviziju. Oženjen. Otac jednog djeteta.

Djelokrug rada Službe za internu reviziju

U Službi za internu reviziju obavljaju se studijsko-analitički, stručno operativni, normativno –pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:
 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti interne revizije, procjene usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama;
 • sprovođenje utvrđene politike iz nadležnosti Službe;
 • sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom;
 • procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola u pogledu: identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom, ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa i ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa;
 • čuvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
 • procjene integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja;
 • pripreme strateškog, godišnjeg i pojedinačnog plana interne revizije,
 • testiranja, ispitivanja i ocjene podataka i informacija;
 • izvještavanja o rezultatima (nacrt i konačni revizorski izvještaj) i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja;
 • praćenja realizacije preporuka interne revizije od strane rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika (izvještaj o naknadnim pregledima);
 • obavljanje zadataka konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije (“ad hoc” revizije po inicijativi Gradonačelnika);
 • vršenja normativno-pravnih poslova iz oblasti interne revizije;
 • pripreme izvještaja i informacija interne revizije za potrebe Gradonačelnika i rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika;
 • izrade izvještaja, analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka prikupljenih u postupku revizije;
 • evidencije i čuvanje dokumentacije vezane za internu reviziju;
 • saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i CHJ u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja;
 • obavljanje interne revizije svih budžetskih korisnika;
 • vršenje i drugih poslova interne revizije propisanih zakonom i drugim propisima, te poslova koji se stave u zadatak od strane Gradskog vijeća i Gradonačelnika, a koji su u vezi poslova interne revizije.