Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Predsjedavajući Gradskog vijeća

Predsjedavajući Gradskog vijeća

Hozanović Rifet

Hozanović Rifet

Predsjedavajući Gradskog vijeća

Kratka biografija

Nadležnosti Predsjedavajućeg Gradskog vijeća

član 29. Statuta Grad Cazin

Prava i dužnosti predsjedavajućeg gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Vijeća.

 

član 27. Poslovnika o radu gradskog vijeća Grada Cazin.
Predsjedavajući Vijeća predstavlja Vijeće, učestvuje u pripremi sjednice Vijeća, saziva je i predsjedava joj, pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća na sjednicama, stara se o ostvarivanju programa rada Vijeća i o tome obaviještava Vijeće, stara se o primjenjivanju ovog Poslovnika, o ostvarivanju načela javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću, o odnosima i saradnji vijeća sa drugim organima, potpisuje akta koja donosi Vijeće i obavlja druge poslove odredjene propisima i ovim Poslovnikom.