Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za stručne poslove Gradskog vijeća

Služba za stručne poslove Gradskog vijeća

Nermin Kljajić

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515326

Nermin Kljajić

Šef Službe za stručne poslove Gradskog vijeća

Kratka biografija

Djelokrug rada Službe za stručne poslove Gradskog vijeća

U Službi za stručne poslove Gradskog vijeća obavljaju se poslovi za potrebe Gradskog vijeća, stalna i povremena tijela koja imenuje Gradsko vijeće a to su poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički i administrativno-tehnički poslovi koji obuhvataju slijedeće:
 • Izrađivanje nacrta i prijedloga  odluka i propisa iz nadležnosti Gradskog vijeća;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i  prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradsko vijeće;
 • Izrađivanje drugostepenih rješenja u radu Komisije za žalbe;
 • Učestvovanje u radu i davanje stručne pomoći stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća, te priprema za sjednice Vijeća;
 • Vršenje nomotehničke obrade odluka i drugih propisa, koje donosi Gradsko vijeće;
 • Izrađivanje zaključaka, koji se donesu na sjednicama Gradskog vijeća i staranje o njihovoj realizaciji;
 • Obrađivanje amandmana na propise Gradskog vijeća;
 • Organizovanje i obavljanje stručnih poslova, koji se odnose na pripremanje, sazivanje i praćenje sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela i komisija;
 • Pripremanje odluka po građanskim inicijativama iz okvira nadležnosti Gradskog vijeća;
 • Pripremanje nacrta i prijedloga rješenja i drugih pojedinačnih akata za Gradsko vijeće;
 • Obezbjeđivanje realizacije programa rada Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela  i   komisija i u tom cilju, ostvarivanje saradnje s Gradonačelnikom, Sekretarom gradskog organa uprave i gradskim službama za upravu;
 • Izrađivanje programa rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i praćenje njihovog izvršavanja;
 • Pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Gradskog vijeća, koji nisu u nadležnosti  gradskih službi;
 • Obezbjeđivanje putem nadležnih službi za upravu i drugih nadležnih organa, odgovora na postavljena vijećnička pitanja;
 • Vođenje evidencije i čuvanje orginalnih propisa i općih akata Gradskog vijeća, radnih tijela i komisija;
 • Organizovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Gradsko vijeće;
 • Priprema prijedloga za unapređivanje procesa rada;
 • Izrada propisa iz nadležnosti  Gradskog vijeća, pravno-tehničku obradu akata, zaključaka, rješenja i odluka Gradskog vijeća;
 • Izradu programa rada, izvještaja o radu  i praćenje realizacije programa rada, zaključaka i drugih akata Gradskog vijeća i radnih tijela;
 • Poslove uređivanja i objavljivanja akata gradskog organa uprave;
 • Vođenje arhive Gradskog vijeća;
 • Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.