Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za stručne poslove gradonačelnika

Služba za stručne poslove gradonačelnika

Jasna Samardžić

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515 329

Jasna Samardžić

Šefica Službe za stručne poslove gradonačelnika

Kratka biografija

Rođena 17.03.1977.godine u Bihaću. Osnovnu školu završila na Ostrošcu i Gimnaziju u Cazinu. Završila pedagošku akademiju Univerzitet u Bihaću 1997.godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002.godine. Prethodno bila zaposlena u Z.U. ''Dom zdravlja'' Cazin kao pomoćnik direktora za upravu, a od 2007. godine zaposlena u organu uprave kao Stručni savjetnik za personalne poslove. Preuzela dužnost rukovodioca Službe 21.12.2009.godine. Udana, majka dvoje djece.

Djelokrug rada Službe za stručne poslove gradonačelnika

U Službi za stručne poslove Gradonačelnika obavljaju se poslovi za potrebe Gradonačelnika i gradskog organa uprave, stalna i povremena tijela koja imenuje Gradonačelnik a to su poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, informaciono-dokumentacioni i administrativno-tehnički poslovi koji obuhvataju sljedeće:
 • Organizovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Gradonačelnika;
 • Upravljanje ljudskim resursima, personalnim poslovima i poslovima edukacije svih radnika organa;
 • Stručna i nomotehnička obrada svih akata koji se odnose na personalne poslove;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i    prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Aktivna saradnja sa Gradskim pravobranilaštvom u skladu sa zakonom;
 • Vršenje nomotehničke obrade rješenja i drugih propisa, koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe;
 • Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, mišljenja, izvještaja i informacija za koje je Gradonačelnik posebnim propisom i odlukom Gradskog vijeća ovlašten za donošenje,
 • Pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Gradonačelnika, koji nisu u nadležnosti gradskih službi za upravu,
 • Priprema prijedloga za unapređivanje procesa rada;
 • Informisanje i odnosi sa javnošću i dijasporom;
 • Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;
Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode