Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

Nermin Beganović

mail: [email protected]

Telefon: +387 37 515343

Nermin Beganović

Šef Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

Kratka biografija

Rođen 08.03.1975.godine u Bihaću. Osnovnu školu završio u Pećigradu, srednju-Saobraćajnu tehničku u Velikoj Kladuši. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerzitet Bihać 2008 godine, čime je stekao zavanje diplomiranog pravnika. U organu uprave Grada Cazina zaposlen 2015. godine, raspoređen na radno mjesto Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove pri Službi za imovinsko pravne, geodetske i katasatarske poslove, da bi početkom 2018.godine, bio raspoređen na mjesto Stručnog savjetnika za imovinsko pravne poslove. Krajem 2018. godine, postavljen na radno mjesto Šefa Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove. U periodu od 2009-2015 godine, bio zaposlen u JKP „Čistoća“ d.o.o Cazin, na poslovima Stručnog saradnika za pravne i opšte poslove. Oženjen otac dvoje djece.

Djelokrug rada Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

 
U Službi za imovinsko-pravne poslove i geodetsko-katastarske poslove, vrše se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:
 • Blagovremeno izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova;
 • Rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u oblastima i pitanjima imovinsko-pravnih odnosa, stambenih odnosa  i izdavanje uvjerenja;
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanje sa ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga    propisa, općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Izradu propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, a iz oblasti imovinsko- pravnih, geodetskih i katastarskih poslova;
 • Davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije iz oblasti za koje je nadležna;
 • Vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima Grad Cazin ima pravo raspolaganja;
 • Provođenje postupaka imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu (dodjela, izuzimanje i drugo);
 • Provođenje postupaka imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina (eksproprijacija, deeksproprijacija, prijenos zemljišta i drugo);
 • Provođenje postupaka imovinsko-pravnih odnosa u poslovima uzurpacije nekretnina (po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka);
 • Vršenje određenih poslova u postupku privatizacije nekretnina;
 • Pitanje prava preče kupovine nekretnina i pitanje zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
 • Vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vraćene;
 • Davanje informacija i pružanje pravne pomoći strankama u vršenju prava i obaveza u oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih  poslova;
 • Izjašnjavanja po podnesenim tužbama;
 • Vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su dati u nadležnost,
 • Premjer, uspostavljanje i obnova katastra nekretnina, komunalnih uređaja i instalacija, katastra zemljišta , zgrada i adresnog registra;
 • Izradu karata, postavljanje i održavanje mreža geodetskog premjera, izradu projekata komasacije zemljišta, kartografisanje i izradu osnovnih karata,
 • Poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta i uređenje ljestvica katastarskog prihoda i upis prava na nekretnine;
 • Vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • Pripreme zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode;
 • Vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova, utvrđenih zakonom i drugim propisima,  koji su joj dati u nadležnost.