Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
O ponovlienom Javnom pozivu za sufinansiranje sanacije azbestnih krovova

ZAPISNIK sa sastanka Komisije za provodenje postupka po ponovljenom Javnom pozivu za sufinansiranje sanacije azbestnih krovova

ZAPISNIK
sa sastanka Komisije za provodenje postupka po ponovljenom Javnom pozivu za
sufinansiranje sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa
kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazina

Komisija imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Cazin broj: 01/GN-04-3805/23 od
06.09.2023. godine, u sastavu:
1. Ranela Keranović, predsjednik
2. Adis Kedić, član
3. Seadin Badic, član
sastala se dana 25.10.2023. godine u prostorijama JGOU Grada Cazin, kako bi u skladu sa članom 9. i 10. Pravilnika o sufinansiranju sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na podrucju Grada Cazin (,,Sl. novine grada Cazin, broj: 10/23 i 12/23) izvršila pregled i obradu pristiglih prijava dostavljenih po ponovljenom Javnom pozivu za prikupljanie zahtjeva za sufinansiranje sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazin broj: 01/GN-33-647-2/23 od 29.09.2023. godine.

Kompletan ZAPISNIK možete vidjeti ili preuzei na LINKU 

Tags