Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 75-2012

PITANJE:

U kojoj je fazi rješavanje građevinske dozvole za put Begove Kafane ? Huremagići, A zahtjev je podnešen od strane JU Komunalno-stambenog fonda Cazin.

ODGOVOR:

Pitanje nije u domenu usluga Servisa 48 sati, (Uputstvo u prilogu) već se za tražene informacije treba pismeno obratiti Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Cazin, sa zahtjevom za pristup informacijama ili direktno, na šalteru 8 u Centru za pružanje usluga građanima općine Cazin, kod višeg stručnog saradnika za poslove pravne pomoći.