Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 14/17 i 15/20) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom  organu uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin broj 6/23), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine F BiH broj 64/09), Odluke o potrebi prijema namještenika, broj 01/GN-30-8345/23 od 04.07.2023.godine, člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

 

  1. Viši referent info pulta pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti...............1 (jedan) izvršilac,
  2. Viši referent pisarnice – ovjerivač pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti .............................................................1 (jedan) izvršilac
  3. Viši referent za katastar i geodetske poslove-geometar pri Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove  ......1 (jedan) izvršilac
  4. Referent vatrogasac – operativac pri Službi za civilnu zaštitu..............................2 (dva) izvršioca
  5. Referent vatrogasac-mehaničar vozač pri Službi za civilnu zaštitu.....................1 (jedan) izvršilac
  6. Referent vatrogasac–operativac-serviser pri Službi za civilnu zaštitu.................1 (jedan) izvršilac
  7. Higijeničar (čistačica) pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova..........1 (jedan) izvršilac

 

Kompletan Javni oglas možete vijdeti ili preuzeti OVDJE !