Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Servis 48 sati 5/2018

Pitanje:

Kome da se obratimo da se pometu i saperu ulice od pijeska? Kako se iz komunalnih naknada finansira i čišćenje javnih površina, interesuje me zašto se i ta usluga ne izvršava ako se već naplaćuje od građana?

 

Odgovor:

Održavanje javnih površina, što uključuje i uklanjanje posipnog materijala sa saobraćajnica i trotoara, spada ukomunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, za ?iju je provedbu nadležna Javna ustanova "Komunalno-stambeni fond" Cazin, a za inspekcijski nadzor nad obavljanjem tih poslova nadležna je gradska komunalna inspekcija.

Zbog navedenog, upućujemo Vas da se direktno obratite Javnoj ustanovi "Komunalno-stambeni fond" Cazin sa zahtjevom da se izvrši uklanjanje posipnog materijala, a ako se Vašem zahtjevu ne udovolji u razumnom roku, pozivamo Vas da nam se ponovo obratite putem ovog Servisa ili prijavite slučaj komunalnoj inspekciji Grada Cazina.