Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
gr

Rang lista o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu Programa podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranihj grupa u razvoju biznisa

Na osnovu člana 1 16. Statuta Grada Cazina ("Službene novine grada Cazina" , brq 4121) i 6lana 13. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za razvoj  biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa koji se sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Cazin broj: 01/GN-11-14559-2122 od 04.03.2024. godine, a u vezi sa Javnim pozivom za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa broj: 01/GN-11-1455912022 od 19.04.2024. godine, na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i odabir prijava po Javnom pozivu Programa podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa, Gradonačelnik donosi: RANG LISTU O RASPODJELI SREDSTAVA po Javnom pozivu Programa podlške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginalizianih grupa u razvoju biznisa.

Rang lista o raspodjeli sredstava po Javnom pozivu Programa podrške marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranihj grupa u razvoju biznisa se može preuzeti OVDJE!