Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Grad Cazin

Ponovljeni Javni poziv za sufinansiranje sanacije azbestnih krovova

Na osnovu člana 36.stav 12. Odluke o izvršenju Budžeta Grada Cazin za 2023. godinu («Službene novine Grada Cazin», broj: 12/22) i člana 7.  Pravilnika o sufinasiranju sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazin («Službene novine Grada Cazin», broj:  /23), Gradonačelnik raspisuje ponovljeni :

 J A V N I   P O Z I V

 za prikupljanje zahtjeva za sufinasiranje sanacije azbestnih krovova na objektima individualnog i objektima sa kolektivnim stanovanjem na području Grada Cazin

Sa svrhom zaštite zdravlja građana, povećanja kvalitete života, uz poštivanje osnovnih načela održivog gospodarenja otpadom, gradonačelnik Grada Cazin poziva sva fizička lica, suvlasnike zgrada odnosno upravitelje zgrada koji ispunjavaju uslove da se odazovu na ovaj Javni poziv i podnesu prijave.

Kompletan PONOVLJENI Javni poziv, sa prilozima, možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !