Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Nadležnosti gradonačelnika

Nadležnosti gradonačelnika

član 38. Statuta Grada Cazin

Gradonačelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga grada, u okviru svoje nadležnosti:

1. predstavlja i zastupa grad,

2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

3. podnosi prijedlog budžeta grada gradskom vijeću,

4. odgovoran je za izvršavanje budžeta grada,

5. obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova kojim je osnivač grad, te im daje upute za rad,

6. donosi akte iz svoje nadležnosti,

7. predlaže odluke i druge akte gradskom vijeću,

8. obezbjeđuje izradu i općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

9. provodi politiku općine u skladu sa odlukama gradskog vijeća,

10. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno gradu,

11. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih gradskih službi ,

12. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi,

13. realizira saradnju grada sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključima gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

14. podnosi izvještaj gradskom vijeću o ostvarivanju politike grada i svojim aktivnostima,

15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,

16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,

17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom gradskog vijeća,

18. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,

19. vrši u skladu sa Zakonom otpis stalnih sredstava i sitnog inventara Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin,

20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.