Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Poziv za marganalizirane grupe

Javni Poziv za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/06 i 51/09), člana 38. i člana 116. Statuta Grada Cazin („Službene novine Grada Cazin“, broj: 4/21) i člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa koji se sufinansiraju sredstvima budžeta Grada Cazina, Gradonačelnik raspisuje 


JAVNI POZIV
za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i 
pripadnika drugih marginaliziranih grupa

Podrška marginaliziranim grupama žena i pripadnicima drugih marginaliziranih grupa u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjerena ka poticaju marginaliziranih grupa da same osnivaju biznis.

Kompletan Javni poziv možeze vijdeti ili preuzeti na LINKU!

Prijavni Obrazaca možete preuzeti i vidjeti na LINKU !

Dodatak 2- da Aplikant nije osuđivan, možete preuzeti na LINKU !
Dodatak 3- da Aplikant nema biznis, možete preuzeti na LINKU !
Dodatak 4- da Aplikant nije prijavljen na birou, možete preuzeti na LINKU !
Dodatak 5- da uži član Aplikanta nema biznis, možete preuzeti na LINKU !

 

Tags