Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
Grad Cazin

JAVNI KONKURS o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Sl.novine F BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona,

općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj; 17/14), Odluke o uvjetima raspolaganja  nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području poslovne zone „Ratkovac“ („Službene novine Grada Cazin“, broj: 3/18, 1/19, 4/20 i 7/22) i Odluke Gradskog vijeća Cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina broj: 01/GV-27-16774/23 od 02.11.2023. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac” o b j a v lj u j e

J A V N I  K O N K U R S

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

 

1. Grad Cazin prodaje nekretnine, neizgrađeno građevinsko zemljište, označene kao k.č. broj: 2171/1,

zvana „RATKOVAC“, livada 2. klase u površini od 6000 m² i livada 1. klase u površini od 4000 m²,

ukupne površine od 10000 m², upisana u Posjedovni list broj: 2723, k.o. Begove Kafane, posjed Općina Cazin sa dijelom 1/1, prema novom katastarskom operatu, a što po starom katastarskom operatu predstavlja nekretninu označenu kao k.č. broj: 548/14, zvana „RATKOVAC“, livada 2. klase u površini od 6000 m² i livada 1. klase u površini od 4000 m², ukupne površine od 10000 m², upisana u ZK uložak broj: 1965, k.o. SP_Ćoralići, vlasništvo Grad Cazin sa 1/1, a u svrhu izgradnje poslovnog objekta u skladu sa Odlukom o provođenju Zoning plana Poslovne zone „Ratkovac“,

 

Kompletan Javni poziv možete vidjeti  ili preuzeti na LINKU

Tags