Skip to main content

Cazinska dijaspora - mapiranje Javni poziv dijaspora invest

Image
gr

J A V N I K O N K U R S o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine F BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj: 17/14), Odluke o uvjetima raspolaganja nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području poslovne zone „Ratkovac“ („Službene novine Grada Cazin“, broj: 3/18, 1/19, 4/20, 7/22 i 7/24) i Odluke Gradskog vijeća Cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina broj: 01/GV-27-7696/24 od 30.05.2024. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac” o b j a v lj u j e
J A V N I K O N K U R S o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“
1. Grad Cazin prodaje nekretnine, neizgrađeno građevinsko zemljište, označene kao k.č. broj: 2110/3, zvana „PZ RATKOVAC“, livada 2. klase, u površini od 6500 m², upisana u posjedovni list broj: 2723, k.o. Begove Kafane, posjed Općina Cazin sa dijelom 1/1, prema novom katastarskom operatu, a što po starom katastarskom operatu predstavlja nekretninu označenu kao k.č. broj: 572/15 zvana „Ratkovac“, livada 2. klase, u površini od 6500 m², upisana u ZK uložak broj: 1965, k.o. SP_Ćoralići, vlasništvo Grad Cazin, a u svrhu izgradnje poslovnog objekta u skladu sa Odlukom o provođenju Zoning plana Poslovne zone „Ratkovac“.

Javni konkurs se može preuzeti OVDJE!