OBAVIJEST za subvenciju jesenje sjetve pšenice

OBAVIJEST za subvenciju jesenje sjetve pšenice

S ciljem ublažavanja uticaja nastale krize, poskupljenja energenata i repromaterijala (sjemena i umjetnog gnojiva),  Grad Cazin planira subvencionirati troškove jesenje sjetve pšenice.   U okviru ove mjere subvencioniraće se nabavka sjemena i umjetnog gnojiva u iznosu od 800, 00 KM/ha, poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti subvenciju za maksimalno 0,5 ha.

 Svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači sa područja grada Cazina koji planiraju jesenju sjetvu pšenice u 2022. godini u obavezi su da izvrše prijavu jesenje sjetve pšenice u periodu od 04.07.2022. – 31.07.2022.godine svakim radnim danom od 07,00 – 15,30 h u  šalter sali Grada Cazina, šalter br.6.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu grada Cazina na kontakt telefon: 037/515-351 i 037/515-314.

Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika

Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK-a“ broj: 05/08), člana  46. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:5/22), člana 9. stavka I-Ruralni razvoj-Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:07/08 i 4/12); Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, broj: 03-017-4546 od 24.05.2022. godine i   Uputstva   za ostvarivanje  novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022.godinu, broj: 08-02-3271-5/22 od  31.05.2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e: Javni poziv za Ruralni razvoj- subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika , sa područja Unsko-sanskog kantona -ekonomski kod 614 500 KAP 010.

Kompletan javni poziv možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !

Javni konkurs o prodaji nekretnine  u vlašništvu Grada Cazina u PZ "Ratkovac"

Javni konkurs o prodaji nekretnine u vlašništvu Grada Cazina u PZ "Ratkovac"

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Sl.novine F BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj; 17/14), Odluke o uvjetima raspolaganja nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području poslovne zone „Ratkovac“ („Službene novine Grada Cazin“, broj: 3/18, 1/19 i 4/20) i Odluke Gradskog vijeća Cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina broj: 01/GV-27-2828/22 od 24.02.2022. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac” o b j a v lj u j e 

J A V N I   K O N K U R S  o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Kompletan Javni poziv se može preuzeti OVDJE!

Javni poziv

Javni poziv

Na osnovu člana 132. stav (11) Zakona o prostornom uređenju i građenju USK – prečišćeni tekst («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 12/13 i 3/16), člana 119. Statuta općine Cazin („Službene novine općine Cazin“, broj: 3/10) a u vezi s članom 25. Statutarne odluke o organizaciji Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin“, broj 1/17), Gradonačelnik o b j a v lj u j e

   J  A  V  N  I   P  O  Z  I  V  za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički  pregled građevina iz nadležnosti Gradskog organa  uprave na području Grada Cazin

Pozivaju se stručna lica zainteresirana za rad u komisijma za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Grda Cazin za sljedeće stručne oblasti:

  • arhitektonska
  • građevinska
  • elektrotehnička
  • saobraćajna
  • mašinska
  • geodetska
  • zaštita na radu i zaštita od požara i eksplozija
  • zaštita okoliša

Konpletan Javni poziv može se pogledati OVDJE!

Plan izlaganja izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska

Plan izlaganja izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska

Na osnovu člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda Centralnog biračkog spiska, Gradska izborna komisija Cazin na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.05.2022.godine, donijela je:

 PLAN  IZLAGANJA  IZVODA  IZ  PRIVREMENOG CENTRALNOG  BIRAČKOG  SPISKA (OPĆI  IZBORI 2022.GODINE)

U skladu sa odredbama člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda Centralnog biračkog spiska, Gradska izborna komisija Cazin obaviještava javnost o trajanju i mjestu izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska. Komletan plan izlaganja može se pogledati OVDJE!