Javni konkurs o prodaji nekretnine  u vlašništvu Grada Cazina u PZ "Ratkovac"

Javni konkurs o prodaji nekretnine u vlašništvu Grada Cazina u PZ "Ratkovac"

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Sl.novine F BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj; 17/14), Odluke o uvjetima raspolaganja nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području poslovne zone „Ratkovac“ („Službene novine Grada Cazin“, broj: 3/18, 1/19 i 4/20) i Odluke Gradskog vijeća Cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina broj: 01/GV-27-2828/22 od 24.02.2022. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac” o b j a v lj u j e 

J A V N I   K O N K U R S  o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Kompletan Javni poziv se može preuzeti OVDJE!