Javni poziv

Javni poziv

Na osnovu člana 132. stav (11) Zakona o prostornom uređenju i građenju USK – prečišćeni tekst («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona», broj: 12/13 i 3/16), člana 119. Statuta općine Cazin („Službene novine općine Cazin“, broj: 3/10) a u vezi s članom 25. Statutarne odluke o organizaciji Grada Cazin („Sl.novine Grada Cazin“, broj 1/17), Gradonačelnik o b j a v lj u j e

   J  A  V  N  I   P  O  Z  I  V  za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički  pregled građevina iz nadležnosti Gradskog organa  uprave na području Grada Cazin

Pozivaju se stručna lica zainteresirana za rad u komisijma za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Grda Cazin za sljedeće stručne oblasti:

  • arhitektonska
  • građevinska
  • elektrotehnička
  • saobraćajna
  • mašinska
  • geodetska
  • zaštita na radu i zaštita od požara i eksplozija
  • zaštita okoliša

Konpletan Javni poziv može se pogledati OVDJE!