Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

Na osnovu člana 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ 14/17 i 15/20) a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom gradskom  organu uprave Grada Cazin ( Sl.novine Grada Cazin broj 3/20, 6/21, 8/21 i 1/22), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine F BiH broj 64/09), Odluke o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin i Gradskom pravobranilaštvu (Sl.novine Grada Cazin, broj 3/22) i Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin (Sl.novine Grada Cazin, broj 4/22), Odluke o potrebi prijema namještenika, broj 01/GN-30-5127/22 od 11.04.2022.godine, člana 116. Statuta Grada Cazin („Sl. novine Grada Cazin“ broj 4/21) Gradonačelnik objavljuje:

 JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno  vrijeme u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Cazin

 I NAZIV RADNOG MJESTA:

       1.Viši referent za administrativne poslove Gradskog vijeća pri Službi za stručne poslove Gradskog vijeća........................................................................................................................................................1 (jedan) izvršilac

  1. Referent vatrogasac-vozač pri Službi za civilnu zaštitu........................................1 (jedan) izvršilac
  2. Referent vatrogasac – operativac pri Službi za civilnu zaštitu............................1 (jedan) izvršilac
  3. Domar pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova....................................1 (jedan) izvršilac
  4. Higijeničar (čistačica) pri Službi unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova.......1(jedan) izvršilac

         Kompletan Javni oglas se može preuzeti  OVDJE!