Aktivnosti Grada Cazina prezentirane kao primjeri dobre prakse u prilagođavanju klimatskim promjenama

Jučer je u Sarajevu u organizaciji UNDP-a održan događaj "Od klimatskog plana do akcije" s ciljem promocije važnosti realizacije konkretnih aktivnosti na smanjenju uticaja klimatskih promjena u gradovima i općinama, na kojem jeu okviru panel diskusija prezentirano više primjera dobre prakse Grada Cazina u prilagođavanju klimatskim promjenama. U toku 2020. godine je izrađen i usvojen Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) Grada Cazina za period od 2020 do 2030. godine.

U proteklom periodu Grad je realizirao projekte energetske efikasnosti objekta gradske uprave, te objekata "Stare Gimnazije", OŠ Gornja Koprivna, JU Dječije obdanište "Hasnija Omanović", Sportske dvorane i Kulturnog centra u Cazinu, a u 2020/2021 godini Grad Cazin je sufinansirao projekat unapređenja energetske efikasnosti Osnovne škole Cazin II u okviru kojeg je zamjenjena vanjska stolarija i zamjenjen kotao na ugalj sa kotlom na pelet. Svake godine se provode i projekti čišćenja obala vodotoka, te se na takav način smanjuju i rizici od poplava.

"Vezano za javni sektor Grad aktivno radi na pripremi novih projekata unapređenja energetske efikasnosti javnih administrativnih objekata (urađeni su detaljni energetski pregledi za 10 objekata gradske uprave, JP i JU) te je urađena Studija izvodljivosti za instalaciju novih energetski efikasnih sistema javne rasvjete u Gradu Cazinu. U 2021. godini će se u partnerstvu sa UNDP-om i Fondom za zaštitu okoliša F BiH raditi na izradi zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada. U okviru Inicijative za zeleniju i održiviju budućnost (GO Geen initiative) drugu godinu zaredom će se provesti sadnja 1000 stabala na području Grada.", istakla je Selma Rošić, Stručni savjetnik za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša.