Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu sudjelovanja u edukaciji radnika za Pizza majstore/talijanska kuhinja

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu sudjelovanja u edukaciji radnika za Pizza majstore/talijanska kuhinja

Projekat „Moj posao“ je pilot projekat koji je pokrenuo Grad Cazin u partnerstvu sa Edukativnim centrom HOREKA i JU "II srednja škola" Cazin. Cilj projekta je da se kroz osposobljavanje i usavršavanje u oblasti ugostiteljstva za zanimanje kuhar Pizza majstor doprinese povećanju šansi za zapošljavanje nezaposlenih lica. Projektom je planirana obuka za zanimanje kuhar Pizza majstor za 16 polaznika u trajanju od 10 dana. Instruktor obuke je Javor Darko –Baki, koji je educirao oko 250 majstora u Bosni i Hercegovini. Obuka će se odvijati u kuhinji JU "II srednja škola" Cazin, Izeta Nanića bb, Cazin u periodu od 02.02.2022. do 11.02.2022. godine. Uvjet za dobivanje certifikata je redovito pohađanje obuke. Za obuku se mogu prijaviti nezaposlena lica starija od 18 godina sa najmanje završenom osnovnom školom i čije je prebivalište u Gradu Cazinu. Lica zainteresirana za obuku trebaju najkasnije do petka 28.02.2022. godine na protokol Grada Cazina predati prijavu koju sačinjava slijedeće dokumentacija:

  • Ispunjen prijavni obrazac (u prilogu Javnog poziva).
  • Potvrda o prebivalištu
  • Potvrda ili uvjerenje o statusu nezaposlene osobe izdato od strane Biroa rada ili Porezne uprave.

Odabir polaznika obuke vršit će komisija sastavljena od predstavnika partnerskih organizacija. Prednost kod odabira polaznika će imati nezaposlene osobe, mladi do 30 godina i žene starosti od 18 do 45 godina.

Javni poziv za obuku se objavljuje dana 21.01.2022. godine, na i internet stranici https://gradcazin.gov.ba/  i ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja.

Kriteriji za odabir OVDJE

Prijavni obrazac OVDJE !

Obavještenje mljekarima

Obavještenje mljekarima

Grad Cazin, Služba za poljoprivredu obavještava poljoprivredne proizvođače, poljoprivredne obrte, fizička i pravna lica sa područja grada Cazina da u zakonom propisanom roku  u 2022 godini izvrše ažuriranje podataka u registru poljoprivrednog gazdinstva i registru klijenta a nakon toga prijave početak proizvodnje mlijeka (obrazac P-1) za ostvarivanje federalne novčane podrške za kalendarsku 2021/2022 godinu. Oni farmeri koji nisu registrirani  proizvođači da se upišu  u RPG i RK prije podnošenja bilo kakvih aplikacija za novčani poticaj.

Komletnu OBAVIJEST možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !

Javni  Konkurs o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Javni Konkurs o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Sl.novine F BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 5., 7. I 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj; 17/14), Odluke o uvjetima raspolaganja nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području poslovne zone „Ratkovac“ („Službene novine Grada Cazin“, broj: 3/18, 1/19 i 4/20) i Odluke Gradskog vijeća Cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina broj: 01/GV-27-14122/21 od 30.11.2021. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac” o b j a v lj u j e

JAVNI  KONKURS

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

 Kompletan javni konkurs možete vidjeti ili preuzeti OVDJE !

Obavijest o radnom vremenu za Novu Godinu!

Obavijest o radnom vremenu za Novu Godinu!

Obavještavaju se privredni subjekti sa područja Grada Cazin, koji obavljaju ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti da je na osnovu Odluke o utvrđivanju radnog vremena ugostiteljske, trgovačke ili obrtničke djelatnosti kao i djelatnosti igara na sreću na području Grada Cazin, broj: 01/GV-31-8903/19 od 09.08.2019. godine (Sl.novine Grada Cazin br.6/19) definisano a povodom nastupajućeg državnog praznika praznika Nova godina  da je subota 01.01.2022.godine (00:00 do 24:00 sata) i nedjelja 02.01.2022.godine (00:00 do 12:00 sati)  neradni dan, osim za djelatnosti:

- Ugostiteljske djelatnosti,

- Obrti za proizvodnju kruha-pekare, kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Taksi prijevoznike i ostale prijevoznike kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata,

- Za trgovinske objekte tipa „dragstor“ kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata i

- Benzinske pumpe i apoteke kojima je radno vrijeme organizovano od 00,00 do 24,00 sata

Komlpetna obavijest se može preuzeti OVDJE !

Rang lista poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata

Rang lista poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata

Na osnovu člana 38. i 116. Statuta Grada Cazina („Sl.Novine grada Cazina“ broj:4/21) i člana 8. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz budžeta Grada Cazin u svrhu subvencioniranja i mjera poticaja privatnim preduzećima i poduzetnicam u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom koronavirusa (bolesti Covid-19) i razvoja privrede , a u vezi sa Javnim pozivom za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata u 2021.godini broj: 01/GN-04-11125-2/21 od 02.12.2021.godine na osnovu prijedloga Komisije za odabir (ocjenu) biznisa, gradonačelnik donosi ODLUKU o raspodjeli sredstava za održivost privrednih subjekata 2021.godini.

Rasporedom sredstava je obuhvaćena RANG LISTA koja se može pogledati i preuzeti OVDJE !

Publish modules to the "offcanvs" position.