Servis 48 sati 06/2016

PITANJE:

Na stranici Agencije za državnu službu su navedeni zakoni i odluke iz ?ijih sadržaja će se postavljati pitanja na stručnom ispitu, iizmeđu ostalog to je Odluka o postupku, uslovima i načinu legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području općine Cazin (Sl.Novine općine Cazin br. 9/13) i Odluka o građevinskom zemljištu (Sl. Novine općine Cazin br. 2/04, 2/06 I 2/07) koje nisu dostupne na internetu, pa Vas molim da mi pošaljete iste na e-mail.

ODGOVOR:

Pitanje ne spada u domen Servisa 48 sati, koji služi isključivo za posredovanje u oblasti komunalnih djelatnosti, iizmeđu građana i davaoca usluga, a ne i za davanje ovakvih informacija. Pored toga, Vaš mail će biti proslijeđen Službi za stručne poslove općinskog vijeća općine Cazin, koja je izdava? Službenih novina općine Cazin.