Servis 48 sati 45-2012

PITANJE:

Zašto nije asfaltirano i uredjeno parkiralište izmedju zgrada na Maloj lisi? Gradjani su morali platiti komunalne naknade za parking mjesta, a parking u suštini ne postoji. Otkako su zgrade izgradjene, prostor izmedju zgrada je neuredjen, te 20 godina ?ekamo uredjenje istog.

ODGOVOR:

Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu za koji je u toku izrada Izmjena i dopuna Regulacionog plana, kojima je predviđena podzemna garaža, kojom bi se trebao riješiti problem parkiranja. Navedenim Izmjenama i dopunama Regulacionog plana, biće određena konkretna namjena površina, nakon čega će se pristupiti izradi glavnog projekta i pribavljanju građevinske dozvole. Vezano za naplatu parkinga na predmetnoj lokaciji, ista je izvršena u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na području općine Cazin, a za čije provođenje je nadležno JKP čistoća d.o.o. Cazin.