Služba za urbanizam i zaštitu okoliša

Sabina Beganović
Sabina BeganovićŠefica službe

Djelokrug rada Službe za urbanizam i zaštitu okoliša

U Službi za urbanizam i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno- pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono- dokumentacioni i administrativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

a) izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti, oblasti infrastrukture, obnova objekata i zaštite okoliša,

b) rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku po pitanjima iz nadležnosti službe (donošenje urbanističke saglasnosti, lokacijske informacije, odobrenja za građenje, kontrola tehničke dokumentacije, tehnički prijem, upotrebna dozvola, vodnih naknada, komunalnih taksa koji su odlukom o komunalnim taksama dati u nadležnost službi),

c) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradonačelnik iz nadležnosti službe,

d) vrši obračun naknada i donosi rješenja o visini naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-rente, te naknada za uspostavu katastra nekretnina,

e) izdavanje uvjerenja iz nadležnosti službe (uvjerenje o etažiranju, uvjerenje o olakšicama po osnovu zakona o dopunskim pravima branilaca, uvjerenja iz oblasti građenja), izdavanje izvoda iz planske dokumentacije,

f) sprovođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti službe,

g) vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti iz koje je nadležna,

h) analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,

i) izradu propisa i izradu podataka koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi iz nadležnosti službe,

j) vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno ? planske dokumentacije (prostorni pl.,urbanistički pl.,regulacioni pl.,zoning pl., urbanistički projekti i planovi parcelacije),

k) praćenje izvršavanja stručnih poslova i nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke potrošnje,

l) vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti infrastrukture, koji su nadležnost grada,

m) pripremanje i izrada, učestvovanje u pripremi, izradi i praćenju realizacije programa i planova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, komunalne infrastrukture i saobraćaja,

n) uspostavljanje i održavanje prostornog informacionog sistema (prikupljanje, obrada i korištenje podataka iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša), te uspostava gis baze podataka,

o) vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih i drugih subjekata, kojima općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe, te vršenje i drugih upravnih i drugih poslova za koje je nadležna, utvrđenih zakonom, i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost,

p) praćenje stanja u oblasti ekologije i prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi sa ekologijom,

q) praćenje stanja i rješavanje u oblastima voda i zaštite okoliša,

r) ostvarivanje saradnje sa pravnim licima iz oblasti voda i zaštite okoliša,

s) saradnja sa udruženjima građana i eko društvima i školskim eko sekcijama,

t) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.

u) vrši nadzor nad provođenjem uređenja građevinskog zemljišta kada investitor preuzme obavezu istoga,

v) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive

olor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.

Propisno upravljanje otpadnim vodama