Služba za upravljanje razvojem

Suad Rošić
Suad RošićŠef službe

Djelokrug rada Službe za upravljanje razvojem

U Službi za upravljanje razvojem obavljaju se studijsko-analitički , stručno-operativni i informaciono-dokumentacioni poslovi i to:

a) Koordiniranje, priprema i izrada prijedloga općinske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja općine, koja aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima;

b) Statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe, po Programu statističkih istraživanja od interesa za društvenu zajednicu ;

c) Identifikacija i predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana i općinskim službama,

d) Koordiniranje aktivnosti na izradi i reviziji integrisane Strategije razvoja sa općinskim razvojnim timom, Partnerskom grupom i drugim tijelima u svim fazama strateškog planiranja u skladu sa Metodologijom za integrisano planiranje razvoja.

e) Iniciranje i koordinacija izrade i provođenje Plana implementacije i odgovarajućeg finansijskog okvira za realizaciju projekata, programa i mjera koji proizilaze iz Strategije razvoja;

f) Iniciranje, koordinacija i podrška u pripremi godišnjih planova rada službi i razrade projekata iz godišnjeg Plana implementacije, gdje su nosioci projekata pojedine službe;

g) Pra?enje odgovarajućih eksternih izvora finansiranja, uključujući objavljene javne pozive i učešćeu pripremi projektnih aplikacija za eksterne izvore finansiranja (EU, međunarodne organizacije i drugi donatori);

h) Analiza i praćenje izvršenja sektorskih planova i Strategije u cjelini;

i) Pokretanje i koordiniranje procesa evaluacije ostvarivanja Strategije razvoja na bazi definisanih indikatora;

j) Davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanje s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe;

k) Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije,

l) Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.