Služba za stručne poslove Gradskog vijeća

Sanela Beširević , dipl.iur., V.D. Šef službe

Djelokrug rada Službe za stručne poslove Gradskog vijeća

Služba za stručne poslove Gradskog vijeća obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne poslove, studijsko-analitičke, stručno-operativne, administrativno-tehničke i operativne poslove za potrebe Gradskog vijeća i organa uprave a koji se sastoje u sljedećem:

a) izra?ivanje nacrta i prijedloga odluka i propisa iz nadležnosti gradskog vijeća,

b) davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradsko vijeće,

c) učestvovanje u radu komisije za žalbe i izrada nacrta drugostepenih rješenja,

d) učestvovanje u radu i davanju stručne pomoći stalnim radnim tijelima gradskog vijeća, te priprema za sjednice vijeća,

e) vršenje nomotehničke obrade odluka i drugih propisa, koje donosi gradsko vijeće,

f) izra?ivanje zaključaka, koji se donesu na sjednicama općinskog vijeća i staranje o njihovoj realizaciji,

g) obra?ivanje amandmana na propise gradsko vijeća,

h) organizovanje i obavljanje stručnih poslova, koji se odnose na pripremanje, sazivanje i pra?nje sjednica vijeća i njegovih radnih tijela i komisija,

i) pripremanje odluka po građanskim inicijativama iz okvira nadležnosti gradsko vijeća,

j) pripremanje nacrta rješenja i nacrta drugih pojedinačnih akata za gradsko vijeće,

k) obezbje?ivanje realizacije programa rada općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i komisija i u tom cilju, ostvarivanje saradnje s gradonačelnikom, sekretarom organa uprave i službama za upravu,

l) izra?ivanje programa rada gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i praćenje njihovog izvršavanja,

m) pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe gradskog vijeća, koji nisu u nadležnosti općinskih službi za upravu,

n) obezbje?ivanje putem nadležnih službi za upravu i drugih nadležnih organa, odgovora na postavljena vijećnička pitanja,

o) vođenje evidencije i čuvanje orginalnih propisa i općih akata gradskog vijeća, radnih tijela i komisija,

p) organizovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za gradsko vijeće,

q) priprema prijedloga za unaprećivanje procesa rada,

r) izrada propisa iz nadležnosti gradskog vijeća, pravno-tehničku obradu akata, zaključaka, rješenja i odluka gradskog vijeća,

s) izradu programa rada, izvještaja o radu i praćenje realizacije programa rada, zaključaka i drugih akata gradskog vijeća i radnih tijela,

t) poslove urećivanja i objavljivanja akata gradskog organa,

u) vođenje arhive gradskog vijeća ,

v) tehničko održavanje elektronskih uređaja, informisanje

w) vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije,

x) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

y) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.