Služba za stručne poslove gradonačelnika

Jasna Samardžić
Jasna SamardžićŠefica Službe[email protected]
Rođena 17.03.1977.godine u Bihaću. Osnovnu školu završila na Ostrošcu i Gimnaziju u Cazinu. Završila pedagošku akademiju Univerzitet u Bihaću 1997.godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002.godine. Prethodno bila zaposlena u Z.U. ''Dom zdravlja'' Cazin kao pomoćnik direktora za upravu, a od 2007.godine zaposlena u organu uprave kao Stručni savjetnik za personalne poslove. Preuzela dužnost rukovodioca Službe 21.12.2009.godine. Udana, majka dvoje djece.

Djelokrug rada Službe za stručne poslove gradonačelnika

U Službi za stručne poslove Gradonačelnika obavljaju se poslovi za potrebe Gradonačelnika i gradskog organa uprave, stalna i povremena tijela koja imenuje Gradonačelnik a to su poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, informaciono-dokumentacioni i administrativno-tehnički poslovi koji obuhvataju sljedeće:

a) Organizovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Gradonačelnika;

b) Upravljanje ljudskim resursima, personalnim poslovima i poslovima edukacije svih radnika organa;

c) Stručna i nomotehnička obrada svih akata koji se odnose na personalne poslove;

d) Davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s Ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;

e) Aktivna saradnja sa Gradskim pravobranilaštvom u skladu sa zakonom;

f) Vršenje nomotehničke obrade rješenja i drugih propisa, koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;

g) Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe;

h) Izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, mišljenja, izvještaja i informacija za koje je Gradonačelnik posebnim propisom i odlukom Gradskog vijeća ovlašten za donošenje,

i) Pripremanje izvještaja, informacija i drugih materijala za potrebe Gradonačelnika, koji nisu u nadležnosti gradskih službi za upravu,

j) Priprema prijedloga za unaprećivanje procesa rada;

k) Informisanje i odnosi sa javnoš?u;

l) Vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije;

m) Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.