Služba za privredu

NEPOPUNJENOŠef službe [email protected]

Telefon: 037-515-344

Djelokrug rada Službe za privredu

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:
 • Davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Gradonačelnik iz nadležnosti službe;
 • Prikupljanje i obrada drugih statističih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Grada, težeći nivou višeg stepena razvoja gdje Grad treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju partnerskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave;
 • Praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti;
 • Staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava , odobrenih za poslove iz nadležnosti službe;
 • Izradu pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom;
 • Rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe;
 • Izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana;
 • Vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe;
 • Izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada službe;
 • Uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada;
 • Pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ;
 • Provođenje utvrđenje politike o pitanjima iz nadležnosti službe, te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Grada u oblasti privrede i razvoja;
 • Praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Cazin i ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada službe;
 • Priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.