Službe za privredu

Admir Pjanić
Admir Pjanićšef službe

Djelokrug rada Službe za privredu

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na :

a) koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga općinske razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata razvoja općine, koja aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,

b) statistička istraživanja u oblastima iz nadležnosti službe, po programu statističkih istraživanja od interesa za društvenu zajednicu ,

c) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe,

d) prikupljanje i obrada drugih statisti?ih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, teže?i nivou višeg stepena razvoja gdje općina treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju parterskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave,

e) praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privrećivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,

f) u suradnji sa mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, ministarstvima, institutima, zavodima, javnim ustanovama, udruženjima građana, općinskim službama i drugim organizacijama, vrši identifikaciju i predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju ,

g) obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost općine

h) staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava , odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,

i) izradu pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizički lica u skladu sa zakonom,

j) rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe,

k) izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, načelnika, ministarstava i dr.,

l) vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe,

m) izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada službe,

n) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada,

o) pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ,

p) provođenje utvrđenje politike o pitanjima iz nadležnosti službe, te izvršavnje i obezbije?ivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede i razvoja,

q) praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač općina i ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rad službe,

r) priprema zahtjev za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

s) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.