Služba za poljoprivredu

Zuhad Porčić
Zuhad PorčićŠef službe

Djelokrug rada Službe za poljoprivredu

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na :

 

a) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe,

b) obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost općine

c) staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava , odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,

d) rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe,

e) izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, načelnika, ministarstava i dr.,

f) vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe,

g) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada,

h) pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ,

i) praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač općina i ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rada službe,

j) priprema zahtjev za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

k) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.