Služba za internu reviziju

Amir Muminović
Amir MuminovićŠef službe[email protected]
Rođen 08. 02. 1981. godine u Cazinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Cazinu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću 2005. godine. Pripravnički staž završio u Općini Cazin 2006. godine. Od 2007. godine zaposlen u organu uprave kao Stručni saradnik za budžet. Od 2011. godine certificirani interni revizor. Od 2021. godine preuzeo dužnost rukovodioca Službe za internu reviziju. Oženjen. Otac jednog djeteta.

Telefon: 037-515-342

Djelokrug rada Službe za internu reviziju

U Službi za internu reviziju obavljaju se studijsko-analitički, stručno operativni, normativno –pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:
 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti interne revizije, procjene usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama;
 • sprovođenje utvrđene politike iz nadležnosti Službe;
 • sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom;
 • procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola u pogledu: identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom, ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa i ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa;
 • čuvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,
 • procjene integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja;
 • pripreme strateškog, godišnjeg i pojedinačnog plana interne revizije,
 • testiranja, ispitivanja i ocjene podataka i informacija;
 • izvještavanja o rezultatima (nacrt i konačni revizorski izvještaj) i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja;
 • praćenja realizacije preporuka interne revizije od strane rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika (izvještaj o naknadnim pregledima);
 • obavljanje zadataka konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije (“ad hoc” revizije po inicijativi Gradonačelnika);
 • vršenja normativno-pravnih poslova iz oblasti interne revizije;
 • pripreme izvještaja i informacija interne revizije za potrebe Gradonačelnika i rukovodioca revidiranog budžetskog korisnika;
 • izrade izvještaja, analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka prikupljenih u postupku revizije;
 • evidencije i čuvanje dokumentacije vezane za internu reviziju;
 • saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i CHJ u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja;
 • obavljanje interne revizije svih budžetskih korisnika;
 • vršenje i drugih poslova interne revizije propisanih zakonom i drugim propisima, te poslova koji se stave u zadatak od strane Gradskog vijeća i Gradonačelnika, a koji su u vezi poslova interne revizije.
 

Povelja interne revizije