Služba za inspekcijske poslove

Upražnjeno mjestoŠef službe

Djelokrug rada Službe za inspekcijske poslove

Služba za inspekcijske poslove vrši upravne, upravno-nadzorne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativne i operativno-tehničke poslove u sljedećem:

a) u oblastima komunalnih djelatnosti, obnove i gradnje objekata i infrastrukture, te nadzire rad javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina,

b) inspekcijski nadzor kojim se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,

c) nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi općinsko vijeće,

d) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe,

e) redovno izvještavanje općinskog načelnika i općinsko vijeće o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna,

f) obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-operativnih poslova inspekcijskog nadzora u urbanističkoj, građevinskoj, komunalnoj i vodnoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,

g) nadzor građenja za koje urbanističku saglasnost izdaje općinski načelnik,

h) kontrolu pružanja komunalnih usluga,

i) kontrolu održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne saobraćajnice i zelene površine, objekti za snabdijevanje vodom za piće, objekti za pro?iš?avanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za odlaganje otpada, objekti za proizvodnju i distribuiranje toplote,

j) kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (autobusne stanice i stajališta, javna kupatila, ?esme, bunari, septi?ke jame, dje čija igrališta, tržnice, stočne i druge pijace),

k) poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalne i urbanističko-građevinske inspekcije,

l) poduzima preventivne, upravne i kaznene mjere iz oblasti inspekcije,

m) vrši podnošenje krivićnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga,

n) koordinira, priprema i izra?uje strategije razvoja pojedinih oblasti, pojedinačne planove i projekte razvoja općine,

o) obavljanje svih poslova interne revizije,

p) priprema programe i projekte za apliciranje za sredstva kod viših organa uprave, te međunarodnih fondova,

q) ostvaruje saradnju sa općinskim i drugim službama, u cilju međusobne koordinacije, saradnje i uskla?ivanja zadataka i aktivnosti u cilju što boljih rezultata,

r) priprema zahtjev za budžet za vlastite prihode,

s) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.