Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

Nermin Beganović
Nermin BeganovićŠef službe

Djelokrug rada Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

U Službi za imovinsko-pravne poslove i geodetsko-katastarske poslove, vrše se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na:

a) blagovremeno izvršavanje i obezbje?ivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,

b) rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u oblastima i pitanjima imovinsko-pravnih odnosa, stambenih odnosa i izdavanje uvjerenja,

c) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanje sa ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa, općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe

d) izradu propisa i drugih akata koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, a iz oblasti imovinsko- pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,

e) davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi kantona i federacije iz oblasti za koje je nadležna,

f) vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima općina ima pravo raspolaganja,

g) provođenje postupaka imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu (dodjela, izuzimanje i drugo),

h) provođenje postupaka imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina (eksproprijacija, deeksproprijacija, prijenos zemljišta i drugo),

i) provođenje postupaka imovinsko-pravnih odnosa u poslovima uzurpacije nekretnina (po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka),

j) vršenje određenih poslova u postupku privatizacije nekretnina,

k) pitanje prava pre?e kupovine nekretnina i pitanje zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,

l) vršenje povrata napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoje nekretnine koje nisu vra?ene,

m) davanje informacija i pružanje pravne pomoći strankama u vršenju prava i obaveza u oblasti imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,

n) izjašnjavanja po podnesenim tužbama,

o) vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji su dati u nadležnost,

p) premjer, uspostavljanje i obnova katastra nekretnina, komunalnih uređaja i instalacija, katastra zemljišta i zgrada,

q) izradu karata, postavljanje i održavanje mreža geodetskog premjera, izradu projekata komasacije zemljišta, kartografisanje i izradu osnovnih karata,

r) poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta i uređenje ljestvica katastarskog prihoda i upis prava na nekretnine,

s) vršenje poslova vještačenja i drugih poslova iz katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

t) pripreme zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

u) vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova, utvrđenih zakonom i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost,

v) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.