Služba za finansije, računovodstvo i trezor

Ismet Đuzelić
Ismet ĐuzelićŠef službe[email protected]
Rođen 22. januara 1978. godine u Ostrošcu. Osnovnu školu završio u Ostrošcu, a opću gimnaziju u Cazinu. Završio ekonomski fakultet - smjer racunovodstveno finansijski 2001. god.

Djelokrug rada Službe za finansije, računovodstvo i trezor

U Službi za finansije, računovodstvo i trezor obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, operativno-tehnički poslovi iz oblasti javnih finansija i računovodstva, te pomoćni poslovi, i to:

a) izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,

b) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,

c) izrada periodi?nih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih finansijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta,

d) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi  gradonačelnik iz nadležnosti službe,

e) vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje gradonačelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima,

f) vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja, te trezorskog poslovanja,

g) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja budžeta, te svih akata koji se odnose na finansijske transakcije,

h) vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,

i) provođenje postupaka nabavki roba, usluga i radova (javnih nabavki) kao i drugih poslova iz domena javnih nabavki,

j) nabavka i raspodjela osnovnog i potrošnog materijala,

k) vođenje osnovnih sredstava općinskog organa uprave,

l) obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,

m) upravljanje voznim parkom,

n) vršenje poslova tekućeg održavanja gradske imovine,

o) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

p) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.