Službe za civilnu zaštitu

Said Mujić
Said MujićŠef službe

Djelokrug rada Službe za civilnu zaštitu

Upravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne i operativno-tehničke poslove zaštite i spašavanja u nadležnosti općine vrši Služba za civilnu zaštitu koja obavlja sljedeće poslove:

a) izvršava zakone i druge propise i opšte akte iz oblasti za koju je osnovana,

b) organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine cazin,

c) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe,

d) izra?uje procjenu ugroženosti za područje općine,

e) priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini i prati njegovu primjenu,

f) predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine i prati njegovu primjenu,

g) prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže i preduzima mjere za unaprije?enje organiziranja i osposobljavanja struktura civilne zaštite,

h) organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,

i) organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,

j) predlaže i realizuje program samostalnih vježbi i izra?uje elaborate za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini,

k) ustrojava i vodi evidenciju obveznika i pripadnika civilne zaštite,

l) vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i jedinica civilne zaštite i odre?uje povjerenike cz i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,

m) priprema propise iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,

n) vrši operativno-stručne poslove za potrebe općinskog štaba civilne zaštite kada vrši svoju funkciju, operativnog centra civilne zaštite i poslove općinskog koordinatora za deminiranje,

o) prati organizaciju i provođenje zaštite od požara i vatrogastva na području općine u skladu sa zakonom , propisom kantona i općine,

p) obavlja poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i preduzima mjere na obezbjeđenju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice općine i predlaže i preduzima mjere na obezbjeđenju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa kantonalnom upravom civilne zaštite,

q) definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,

r) obezbjeđuje izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara općine i prati njihovu realizaciju u saradnji sa službama za upravu općine,

s) planira i obezbjeđuje provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice, zaposlenih općinskog organa uprave i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva, u skladu sa važe?im propisima,

t) obavlja stručne i druge poslove za protuminske akcije iz nadležnosti općine,

u) obavlja stručne i organizacijske poslove osmatranja i uzbunjivanja u skladu sa zakonima i propisima,

v) priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,

w) vodi propisne evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima,

x) obezbjeđuje izvršavanje zakona o zaštiti od požara, te drugih propisa i akata iz oblasti zaštite od požara,

y) predlaže operativno-planske dokumente i provodi utvrđenu politiku u oblasti zaštite od požara,

z) provodi operativno-tehničke mjere zaštite od požara, prirodnih i drugih tehničkih nesreća,

aa) vrši kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara u skladu sa zakonskim ovlaštenjima,

bb) vrši pružanje usluga pravnim i fizičkim licima iz oblasti zaštite od požara (servisiranje pp aparata i druge opreme, mjerenje protoka hidrantske mreže, kao i usluge obu?avanja radnika i građana iz oblasti zaštite od požara),

cc) priprema informacije, izvještaje i statističke podatke iz djelokruga rada službe,

dd) ostvaruje saradnju sa općinskim i drugim službama, u cilju međusobne koordinacije, saradnje i uskla?ivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,

ee) vrši interne poslove protivpožarne zaštite i poslove zaštite na radu jedinstvenog organa uprave

ff) pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti,

gg) priprema zahtjev za budžet za vlastite prihode,

w) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.