Djelokrug rada službe

U Službi za urbanizam i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno- pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono- dokumentacioni i administrativno-tehnički poslovi, koji se odnose na:

a) izvršavanje i obezbje?ivanje izvršenja zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti prostornog uređenja, građenja, korištenja i uređenja građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti, oblasti infrastrukture, obnova objekata i zaštite okoliša,

b) rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom postupku po pitanjima iz nadležnosti službe (donošenje urbanističke saglasnosti, lokacijske informacije, odobrenja za građenje, kontrola tehničke dokumentacije, tehnički prijem, upotrebna dozvola, vodnih naknada, komunalnih taksa koji su odlukom o komunalnim taksama dati u nadležnost službi),

c) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradonačelnik iz nadležnosti službe,

d) vrši obračun naknada i donosi rješenja o visini naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-rente, te naknada za uspostavu katastra nekretnina,

e) izdavanje uvjerenja iz nadležnosti službe (uvjerenje o etažiranju, uvjerenje o olakšicama po osnovu zakona o dopunskim pravima branilaca, uvjerenja iz oblasti građenja), izdavanje izvoda iz planske dokumentacije,

f) sprovođenje utvrđene politike u pitanjima iz nadležnosti službe,

g) vršenje statističke obrade podataka o poslovima iz oblasti iz koje je nadležna,

h) analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,

i) izradu propisa i izradu podataka koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi iz nadležnosti službe,

j) vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i provođenju prostorno ? planske dokumentacije (prostorni pl.,urbanistički pl.,regulacioni pl.,zoning pl., urbanistički projekti i planovi parcelacije),

k) praćenje izvršavanja stručnih poslova i nadzor iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke potrošnje,

l) vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti infrastrukture, koji su nadležnost grada,

m) pripremanje i izrada, učestvovanje u pripremi, izradi i praćenju realizacije programa i planova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, komunalne infrastrukture i saobraćaja,

n) uspostavljanje i održavanje prostornog informacionog sistema (prikupljanje, obrada i korištenje podataka iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša), te uspostava gis baze podataka,

o) vršenje upravnog i stručnog nadzora nad radom pravnih i drugih subjekata, kojima općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti službe, te vršenje i drugih upravnih i drugih poslova za koje je nadležna, utvrđenih zakonom, i drugim propisima, koji su joj dati u nadležnost,

p) praćenje stanja u oblasti ekologije i prikupljanje i obrada statističkih podataka u vezi sa ekologijom,

q) praćenje stanja i rješavanje u oblastima voda i zaštite okoliša,

r) ostvarivanje saradnje sa pravnim licima iz oblasti voda i zaštite okoliša,

s) saradnja sa udruženjima građana i eko društvima i školskim eko sekcijama,

t) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.

u) vrši nadzor nad provođenjem uređenja građevinskog zemljišta kada investitor preuzme obavezu istoga,

v) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive