Nadležnosti sekretara

Sekretar općinskog organa uprave obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad uprave, koordinira radom svih osnovnih organizacionih jedinica, sara?uje iizmeđu organa i drugih tijela državne službe, prati i realizira program rada organa uprave, osigurava izvršenje poslova po nalogu rukovodioca organa državne službe,upoznaje rukovodioca organa o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način on pomaže rukovodiocu organa državne službe u rukovođenju organom i neposrdno vrši poslove koji su mu definisani ovim pravilnikom.

 

Poslove iz prethodnog stava, sekretar organa uprave ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima općinskog načelnika, koji rukovode sa organizacionim jedinicama, a pomoćnici su dužni postupati po uputama sekretara i utvrđenom dogovoru.