Nadležnosti općinskog načelnika

član 38. Statuta općine Cazin

općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga općine, u okviru svoje nadležnosti:

1. predstavlja i zastupa općinu,

2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

3. podnosi prijedlog budžeta općine općinskom vijeću,

4. odgovoran je za izvršavanje budžeta općine,

5. obavlja upravlja?ki nadzor nad zakonitoš?u rada javnih ustanova kojim je osnivač općina, te im daje upute za rad,

6. donosi akte iz svoje nadležnosti,

7. predlaže odluke i druge akte općinskom vijeću,

8. obezbjeđuje izradu i općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

9. provodi politiku općine u skladu sa odlukama općinskog vijeća,

10. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno općini,

11. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi općine,

12. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,

13. realizira saradnju općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključima općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

14. podnosi izvještaj općinskom vijeću o ostvarivanju politike općine i svojim aktivnostima,

15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,

16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,

17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom općinskog vijeća,

18. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,

19. vrši u skladu sa Zakonom otpis stalnih sredstava i sitnog inventara Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Cazin,

20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Publish modules to the "offcanvs" position.