Djelokrug rada službe 01

U Službi za stručne poslove općinskog načelnika obavljaju se poslovi za potrebe općinskog načelnika a to su poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, administrativno-tehnički i pomoćni poslovi koji obuhvataju slijedeće:

a) organizovanje i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za općinskog načelnika,

b) upravljanje ljudskim resursima, personalnim poslovima i poslovima edukacije osoblja,

c) stručna i nomotehnička obrada svih akata koji se odnose na personalne poslove,

d) davanje stručnih mišljenja i uskla?ivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe,

e) vršenje nomotehničke obrade rješenja i drugih propisa, akata koje donosi općinski načelnik,

f) aktivna saradnja sa općinskim pravobranilaštvom u skladu sa zakonom,

g) izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe,

h) pripremanje informacija i drugih materijala za potrebe općinskog načelnika, koji nisu u nadležnosti općinskih službi za upravu,

i) priprema prijedloga za unaprećivanje procesa rada,

j) informisanje i odnosi sa javnoš?u,

k) vođenje potrebnih evidencija i dokumentacije,

l) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

m) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.