Rabija Hamulić
Rabija HamulićGradski pravobranilac
Gradski pravobranilac, Rabija Hamulić, dipl.pravnik Biografija: 25.04.1997.god diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 01.01.1998.god. - 05.06.2000.god. obavila pripravnički staž u općinskom sudu Bosanska Krupa, obavljala funkciju sudije pripravnika, 2001.-2007.godine obavljala sudijsku funkciju u općinskom sudu za prekršaje Cazin, 30.04.2004.godine položila pravosudni ispit, 05.09.2007.godine imenovana za općinskog pravobranioca općine Cazin

Djelokrug rada Pravobranilaštva

Pravobranilaštvo je poseban organ federalne jedinice, odnosno osnovne jedinice lokalne samouprave, koji preduzima zakonom određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine. Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši samostalno u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.

općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njenih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta općine i u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava. Ono, također, vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica, koje, po zakonu, osniva općina, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć državnim organima, fondovima, preduzećima i drugim pravnim licima u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja.

Navedeni organi i pravna lica dužni su pribaviti pravno mišljenje općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o:

- kupoprodaji

- zamjeni

- zakupu

- prijenosu na privremeno ili trajno koriš?enje stvari, uz naknadu ili bez naknade

- koncesiji

- građenju i udruživanju sredstava za građenje

- statusnim i ugovornim oblicima povezivanja preduzeća (društava)

- kao i kod drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Funkciju općinskog pravobranilaštva vrši općinski pravobranilac kojeg imenuje i smjenjuje općinski načelnik uz potvrdu općinskog vijeća.

Pravobranilac se imenuje na četiri godine i može biti ponov imenovan.Sredstva za rad pravobranilaštva se osiguravaju u budžetu općine.