Nadležnosti Predsjedavajućeg OV-a

Član 29. Statuta općine Cazin

Prava i dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Vijeća.

 

Član 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Cazin.

Predsjedavajući Vijeća predstavlja Vijeće, učestvuje u pripremi sjednice Vijeća, saziva je i predsjedava joj, pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća na sjednicama, stara se o ostvarivanju programa rada Vijeća i o tome obaviještava Vijeće, stara se o primjenjivanju ovog Poslovnika, o ostvarivanju načela javnosti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u Vijeću, o odnosima i saradnji vijeća sa drugim organima, potpisuje akta koja donosi Vijeće i obavlja druge poslove odredjene propisima i ovim Poslovnikom.

City of Urbanus

People need police, sanitation, education, fire protection, housing, public transportation. Together we are going to make Urbanus the place over the rainbow, where every person will have his dream life.
Peter Hershell
Image

Contacts

urbanus (@) yoursite.com

+555.123.4567

+555.123.4568

2nd Ave and Washington