Nadležnosti gradskog vijeća

Član 24. Statuta općine Cazin

 

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;

3. donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;

4. utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;

5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;

6. donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;

7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;

8. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;

9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;

10. donosi plan korištenja javnih površina;

11. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;

12. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;

13. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;

14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;

15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;

16. bira i razrješava predsjedavajućeg Općinskog vijeća;

17. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;

18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;

19. osniva službe za upravu i druge službe jedinica lokalne samouprave;

20.osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;

21. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;

22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;

23. razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;

24. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;

25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;

26. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;

27. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;

28. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;

29. donosi poslovnik o svome radu;

30. donosi plan odbrane Općine i svoj plan odbrane;

31. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:

- Općinskog načelnika,

- državne službenike i namještenike u Općinskom organu državne službe,

- općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca i

- državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;

32. te obavljanja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.


Print   Email