Šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti je Hasan Salkić

Salkić HasanHasan Salkić, Šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti.

Telefon: 037 514 064

E-mail: salkic.hasan60@gmail.com

Djelokrug rada Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono- dokumentacioni, administrativno tehnički i pomoćni poslovi, a naročito:

a) sprovode propisi o kancelarijskom poslovanju u općinskoj upravi, kroz vršenje poslova prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostave,
b) davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradonačelnik iz nadležnosti službe,
c) obavljaju poslovi koji se odnose na vođenje matičnih knjiga, matičnog registra, izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige i druge poslove vezane uz matične knjige u skladu s zakom o matičnim knjigama,
d) vrši provjeru identiteta u lancu provjere (upisa u mkr i mkd) i obradu ličnih podataka za potrebe izrade biometrijskih dokumenta (iddeea)
e) pruža pravna pomoć građanima i mjesnim zajednicama i davanje stručnih pravnih objašnjenja i sastavljanje podnesaka iz djelokruga rada gradske uprave,
f) vrši prijem prijava za upis i vodi postupak donošenja rješenja za upis u registar mjesnih zajednica.
g) vrši prijem zahtjeva, vodi postupak i donosi rješenja o priznavanju statusa izbjeglih, raseljenih osoba i povratnika, te ažurira bazu podataka za ova lica,
h) obezbjeđuje sloboda pristupu informacijama u posjedu organa uprave po zakonu o slobodi pristupa informacijama,
i) sprovode propisi u vezi sa radnim knjižicama, te vrši njihovu popunu i izdavanje,
j) vrši izrada svih općih i pojedinačnih i upravnih akata, programa, analiza, mišljenja, izvještaja i informacija iz nadležnosti službe,
k) vodi prvostepeni upravni postupak u postupku izdavanja uvjerenja iz službene evidencije,
l) vrši praćenje stanja i prikupljanje podataka u oblasti zdravstva , obrazovanja, nauke, kulture, i fizičke kulture i vođenje registara mjesnih zajednica,
m) sarađuje sa omladinskim organizacijama, sportskim savezom, udruženjima građana i nevladinim organizacijama u cilju pružanja pomoći i unapređenja rada i zadovoljavanja potreba,
n) donose rješenja o naknadnom upisu činjenica i podataka u matičnu knjigu rođenih,
o) donose rješenja o ispravci podataka u matičnim knjigama nakon zaključenja osnovnog upisa u matičnim knjigama,
p) donose rješenja o upisu činjenica rođenja ili smrti u matičnu knjigu rođenih, odnosno umrlih poslije isteka zakonskog roka,
q) donose rješenja po službenoj dužnosti o poništenju višestrukih upisa u matične knjige,
r) izuzetno, donosi rješenje o upisu činjenice rođenja ako se izvod iz matične knjige koju vodi inozemni organ ne može pribaviti na način propisan u članu 55. stav 1. zakona o matičnim knj.
s) utvrđuju pravila postupka u cilju provođenja zakona o zaštiti ličnih podataka
t) osigurava zaštitu ličnih podataka u pogledu obrade ličnih podataka kojima raspolaže kao kontrolor,
u) uspostavlja evidencije o ličnim podacima koji su dati na korištenje trećoj strani,
v) organizira i prati rad centra za pružanje usluga građanima i predlaže mjere za unapređenjje istih,
w) sprovođenje propisa i donošenja akata iz oblasti javnog reda i mira iz nadležnosti grada,
x) vrši dostavljanje svih pismena općinskog organa uprave,
y) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite,
z) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.