Šef Službe za privredu je Admir Pjanić,

Biografija!!!

Djelokrug rada Službe za privredu

U ovoj Službi obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi, koji se odnose na :

a) davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi općinski načelnik iz nadležnosti službe,

b) prikupljanje i obrada drugih statističih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa općine, težeći nivou višeg stepena razvoja gdje općina treba da postane poduzetnička zajednica zasnovana na povjerenju i poštovanju parterskih odnosa građana, privrede i lokalne uprave,

c) praćenje privrednih kretanja, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja sa prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u toj oblasti,

d) staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava , odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,

e) izradu pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđuje minimalno tehničke i druge uslove i opremljenost poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizički lica u skladu sa zakonom,

f) rješavanje u prvostepenom postupku i drugim pitanjima iz nadležnosti službe,

g) izradu stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana,

h) vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada službe,

i) izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti privredne djelatnosti i djelokruga rada službe,

j) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisnih evidencija i registara iz djelokruga rada,

k) pripremu propisa iz svoje nadležnosti koje donosi općinsko vijeće i općinski načelnik, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvaja nadležni organ,

l) provođenje utvrđenje politike o pitanjima iz nadležnosti službe, te izvršavnje i obezbijeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede i razvoja,

lj) praćenje stanja u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač općina i ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz djelokruga rad službe,

m) priprema zahtjev za budžet i odgovornost za vlastite prihode,

n) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive

Pošaljite upit