Šef službe za finansije, računovodstvo i trezor je Ismet Đuzelić.

Ismet ĐuzelićŠefa Službe za finansije, računovodstvo i trezor.

Rođen 22. januara 1978. godine u Ostrošcu.

Osnovnu školu završio u Ostrošcu, a opću gimnaziju u Cazinu.

Završio ekonomski fakultet - smjer racunovodstveno finansijski 2001. god.

Djelokrug rada Službe za finansije, računovodstvo i trezor:

U Službi za finansije, računovodstvo i trezor obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, operativno-tehnički poslovi iz oblasti javnih finansija i računovodstva, te pomoćni poslovi, i to:

a) izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
b) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,
c) izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih finansijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta,
d) davanje stručnih mišljenja i usklađivanja s ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi gradonačelnik iz nadležnosti službe,
e) vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje gradonačelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima,
f) vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja, te trezorskog poslovanja,
g) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja budžeta, te svih akata koji se odnose na finansijske transakcije,
h) vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
i) provođenje postupaka nabavki roba, usluga i radova (javnih nabavki) kao i drugih poslova iz domena javnih nabavki,
j) nabavka i raspodjela osnovnog i potrošnog materijala,
k) vođenje osnovnih sredstava općinskog organa uprave,
l) obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,
m) upravljanje voznim parkom,
n) vršenje poslova tekućeg održavanja gradske imovine,
o) priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
p) ažurno vodi elektronsku evidenciju toka kretanja predmeta od pisarnice do arhive.

Kontakt

Telefon: 00387 (0)37 514 806

Email: ismet_cazin@yahoo.com

Pošaljite upit